Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony Grupy TAURON

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej Grupy TAURON tj. www.tauron.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie www.tauron.pl lub złożenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej oraz równoznaczne wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Grupą TAURON bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

 3. Regulamin określa:

§2
 1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient - podmiot korzystający z Usług Grupy TAURON, który jest stroną umowy o świadczeniu Usług z Grupą TAURON będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu. Klientem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Grupa TAURON - odpowiednio, TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach lub określona spółka Grupy TAURON w zależności od charakteru świadczonej Usługi,

c) Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

d) Umowa Sprzedaży - obowiązująca w Grupie TAURON Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, bądź umowa o sprzedaży energii elektrycznej, bądź umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta pomiędzy Klientem a spółkami Grupy TAURON,

e) Strona Grupy TAURON - strona internetowa dla Klientów Grupy TAURON udostępniająca informacje o firmie i spółkach Grupy TAURON dostępna pod adresem www.tauron.pl,

f) Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym. Grupa TAURON zaleca korzystanie z Przeglądarek podanych w miejscu określonym w §3 ust.1 Regulaminu,

g) Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o Systemie teleinformatycznym Spółek oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem,

h) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

i) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez Przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ Przeglądarki itp.,

j) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego,

k) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty,

l) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

m) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi,
a w szczególności pocztę elektroniczną,

n) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

§3
 1. Prawidłowe korzystanie z Usług Grupy TAURON możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych określonych w stopce redakcyjnej na Stronie internetowej Grupy TAURON.

 2. Grupa TAURON nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług.

 3. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

 4. Grupa TAURON nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania
  z Przeglądarek innych niż zalecane.


Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4
 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

  a) Obsługa zawarcia Umowy Sprzedaży energii elektrycznej,

  b) Wysyłka Newslettera na podstawie rejestracji,

  c) Obsługa pozostałych Usług świadczonych przez Grupę TAURON na podstawie odrębnych umów.
 2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej Grupy TAURON.

 3. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

 4. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej Grupy TAURON i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§5
 1. Grupa TAURON zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Grupa TAURON poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej Grupy TAURON.Rozdział 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

 1. Grupa TAURON świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych Regulaminów opublikowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi ofertami.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Grupę TAURON ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

 5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Grupą TAURON na skorzystanie z danej Usługi.

§7
 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej w Newsletterze na Stronie internetowej.

 2. Grupa TAURON jest zobowiązana zbierać przesłane przez Klientów zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji.

 4. Grupa TAURON zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§8
 1. Grupa Tauron przetwarza dane Klienta będącego osobą fizyczną. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym m. in. cel, zakres, prawa Klienta w związku z przetwarzaniem danych oraz informacje dotyczące podmiotów przetwarzających takie dane są dostępne na stronie: www.tauron.pl/rodo.
§9
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie teleinformatycznym.

 2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów, w szczególności Umowy Sprzedaży. 


Rozdział 4

Korzystanie z usług

§10

 1. Strona internetowa Grupy TAURON jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Grupa TAURON zastrzega sobie możliwość dokonywania z przerw w dostępie do Strony internetowej Grupy TAURON w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

 2. Czasem właściwym dla Strony internetowej Grupy TAURON jest czas właściwy dla terytorium Polski.

 3. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z Grupą TAURON zgodnie z postanowieniami §12.

§11

 

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych Grupy TAURON następujących treści:

  a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Grupy TAURON lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Grupa TAURON nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej Grupy TAURON, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Grupa TAURON nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

 3. Grupa TAURON zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Grupa TAURON nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Grupa TAURON ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.Rozdział 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

§12

 1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

  a) elektronicznie na tauron.pl/formularz

  b) telefonicznie pod numerem (32) 606 0 606

 2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.


Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§13

 1. Grupa TAURON zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących  Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym Grupy TAURON  Zmiany w ofercie Grupy TAURON

 2. W przypadku zmian Regulaminu Grupa TAURON powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej Grupy TAURON.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Grupy TAURON.

§14

 1. Grupa TAURON nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących spoza Grupy TAURON.

 2. Grupa TAURON nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego.